Návrat na hlavní stranu

Libějovické zámky [ Cyklostezka ]

Trasa: Vodňany - Hvožďany - Libějovice - Černěves - Nestanice - Libějovice, nový zámek - Chelčice - Stožice - Vodňany
Celková délka okruhu: 14,5 km

Jen v málo vesnicích je zámek. Libějovice mají dva: starý a nový. Starý zámek, původně gotická tvrz, jejíž vybudování po roce 1352 je přisuzováno Peškovi z rodu Malovců. V 16. století pozdější majitel Vilém z Rožmberka dal tvrz přestavět na renesanční zámek. Dvoupatrová, čtyřkřídlá stavba kolem lichoběžníkového nádvoří s arkádami a otevřenou pavlačí na sloupech, s bohatými renesančními štíty má své slavné období za sebou, zůstává jako památka na českou renesanci.

V roce 1696 započal hrabě Filip Buqoy se stavbou nového barokního zámku. V letech 1747-54 byly provedeny stavební úpravy, ale byl dostavěn až za dalšího z majitelů Josefa Schwarzenberga, který dal v letech 1816 - 17 přistavět 2. patro. V polovině 18. století byl založen přírodně krajinářský park o rozloze 43,85 ha, upravený počátkem 19. století Schwarzenbergy.

Jeho východní část o výměře 12,5 ha u starého zámku se pro svou divokou krásu původního, téměř pralesního porostu, stala přírodní rezervací pod názvem "Libějovický park". Předmětem ochrany je přestárlý, dlouhodobě neudržovaný porost lipových doubrav, který během několika desetiletí získal zmlazením a nálety velmi přirozený charakter (z původního porostu dubohabřin se zachoval cenný "lužní habr").

Druhově zde převažuje lípa srdčitá a dub letní. Výjimečnost lokality dokládá botanický průzkum z roku 1994, při kterém bylo zjištěno celkem 40 druhů dřevin, z toho 30 v regionu původních (vzácný jilm habrolistý a horský, dub uherský a červený, javor babyka a další). Olše ve vlhčích partiích, směrem k silnici, patří k nejmohutnějším v celém jihočeském kraji. Parku vévodí rozložité, téměř 300 let staré duby.

I když zámky nejsou přístupné veřejnosti, lze vidět pouze jejich exteriér, je výlet zajímavý i dalšími místy a pěknou přírodou.

Popis trasy:
Východištěm trasy je autobusové nádraží ve Vodňanech, odkud se vydáme kolem železniční stanice a Budějovickou ulicí po silnici do Hvožďan. Jihovýchodním směrem pokračujeme přes obec, kolem zajímavé kapličky z roku 1798 do 1 km vzdálených Libějovic, kde odbočíme vpravo k tzv. starému zámku (150 m).

Od něho se vrátíme na náves. Za ní a kolem parku se dostaneme - za obcí - na rozcestí. Půjdeme vlevo na klidnou silničku do Černěvsi (1 km). Při cestě uvidíme malebná boží muka trojúhelníkového půdorysu. V Černěvsi na prostorné návsi s rybníkem můžeme shlédnout kapličku s cibulovitou střechou z roku 1827, jejíž stavba byla ovlivněna kostelem Panny Marie na nedalekém Lomci. Obec opustíme po silnici vpravo, směřující do Nestanic. Přibližně po 1,2 km nás přivede na křižovatku. Po hlavní silnici přijdeme (doleva na náves) vpravo, kam směřujeme, asi po 0,5 km od obce - za návrším - k méně znatelné odbočce vlevo na polní cestu. Přivede nás k jižní části přírodní rezervace "Libějovický park" a podél ní na lesní cestu okrajem parku. Budeme míjet Světský rybník po levé straně, dál vede mezi oplocením parku a loukou ke zpevněné cestě a modrým značkám - 200 m vpravo je nový zámek. Vlevo je hospodářský dvůr, postavený renesančně v letech 1587 - 1590, býval zde pivovar. Modré značky nás povedou dál ze silnice od zámku na zpevněnou cestu lemovanou několikanásobnou starou alejí (od Lomce k Lázním Maří Magdaleny, tvoří osu, která se lomí v blízkosti nového zámku) ke stavením "Na Lázni" (1 km). Od nich kolem raně barokní šestiboké kaple sv. Maří Magdaleny (z l. 1660-3, přestavba v letech 1687 - 1710) k silničce do Chelčic.

Pod kostelem sv. Martina z doby kolem roku 1240 a špýcharem dojdeme k silnici (vlevo na náves a k pomníku Petra Chelčického, vpravo do Vodňan), za ní rovně a bez modrých značek pokračujeme z Chelčic. Před koncem vsi míjíme budovu obecního úřadu. Mezi sady ovocných stromů nás povede silnička k rozcestí, od něho vpravo se klikatí mezi poli do Stožic (cca l ,5 km z Chelčic). Na začátku obce zahneme vpravo na cestu k rodnému domu Josefa Holečka ("U Holečků"), odtud půjdeme doprava na málo frekventovanou silnici do Vodňan (vlevo je autobusová zastávka a kaplička). Po cca 2,5 km se pohodlně v rovinaté a otevřené krajině vrátíme do výchozího místa výletu.

Alternativa:
Z Nestanic je možné se k novému libějovickému zámku dostat po lepší (hlavně po deštích, kdy jsou polní cesty blátivé) a pro cyklisty na silničních kolech vhodnější cestě, a to:
Na křižovatce v Nestanicích, ke které přijdeme od Černěvsi, neodbočíme, půjdeme na protější silničku. Přivede nás po cca 1 km na zpevněnou příčnou cestu z Lomce a modrou turist. trasu. Vpravo se po ní dostaneme až k zámku (1 km).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muvodnany.cz

Typ záznamu: Cyklostezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 10:48 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm