Návrat na hlavní stranu

K vodňanským přírodním rezervacím a přírod. památce [ Cyklostezka ]

Trasa: Vodňany - přírod. památka Malý ústavní rybník - Krašlovice - Hrad, hradiště a přírod. rezervace - Vitice - Svinětice - Záhorský rybník, přírod. rezervace - kemp Pražák - Vodňany
Celková délka okruhu: 22 km, alternat. 16 km

V blízkém okolí Vodňan se nachází významná chráněná území, třemi z nich prochází nebo vede kolem trasa výletu. Nejblíže městu je přírodní památka "Malý ústavní rybník", chráněné území rybničního ekosystému s výskytem kriticky ohroženého druhu plavínu leknínovitého, s porostem rákosu a orobince širokolistého i úzkolistého. Rybník je významný jako rozmnožovací biotop některých druhů obojživelníků. V lokalitě hnízdí i řada druhů ptactva, např. potápka malá, potápka roháč, lyska černá, slípka zelenonohá, rákosník proužkovaný, rákosník obecný a j. Přibližně 6 km severozápadně od Vodňan přijdeme do pásma přírodní rezervace "Skočický hrad", která je blíže popsána spolu s hradištěm na tomto vrchu v trase výletu č. 2. Významnou přírodní rezervací je "Záhorský rybník". Chráněné území o rozloze 35 ha představuje nejcennější vegetační mokřadní komplex v celé západní části Budějovické pánve. Na rašelinovém mokřadním bezlesí se hojně vyskytuje řada cenných a ohrožených rostlin, např. suchopýr úzkolistý, několik druhů ostřic, bezkolenec modrý, žluťucha lesklá a další. Z hojného počtu ptactva lze vidět nebo alespoň slyšet zpěv slavíka modráčka, pěnice slavíkové, rákosníka proužkovaného i obecného a jiné.

Z velkých dravců můžeme tu spatřit motáka pochopa, poznáme ho podle černých konců křídel. Další zajímavostí je výskyt čtyř druhů hlodavců (rejsek černý, rejsek vodní, rejsek malý, hraboš mokřadní), úzce vázaných na mokřadní biotopy. Dnes se vyskytují poměrně zřídka. Živočišnou říši zde doplňuje mnoho druhů hmyzu, především dvoukřídlého a brouků.
V zájmu přírody i vlastní bezpečnosti je nutno neopouštět cestu a neskončit tak v rašeliništi.

Popis trasy:
Z východiště turistických tras u vodňanského autobusového nádraží nám budou 7,8 km na vrchol Hradu ukazovat směr červené značky. Podle nich půjdeme přes náměstí, Píseckou ulicí k odbočce vlevo na cestu podél náhonu. Po přibližně 2 km je přechod po lávce, po hrázi rybníků (a po pravé straně náhonu) přijdeme k bývalému mlýnu "U Pomijů".

Od něho po pěšině 0,5 km mezi rybníky, podmáčenou olšinou a náhonem (z 15. stol.) k dalšímu bývalému mlýnu "U Martinců". Červená trasa pokračuje doprava na lávku a po méně znatelné cestě přes louku k silnici z Vodňan, po ní vpravo dojdeme do Krašlovic, 4,5 km od Vodňan. Na křižovatce na začátku Krašlovic se dáme vlevo na klidnou silnici do Vitic. Po cca 150 m odbočíme ze silnice vpravo na stoupající cestu lesem k louce, jdeme po jejím levém okraji, potom přes louku k břízkám, od nich lesem vzhůru po nezpevněné cestě. Od oplocenky po pěšině na hřebenu mezi buky a skalkami (romantický úsek) přijdeme k bodu "Hrad" na bývalém hradišti, (blíže o něm viz. výlet č. 2), po 300 m na vrchol Hradu - Skočické Hory (667 m).

Zelené značky nás dovedou k Šumavské vyhlídce, místu s nádherným výhledem na Šumavské podhůří a panorama hor, z nichž vynikají Boubín, Bobík, Libín. Od směrovek u Šumavské vyhlídky pokračujeme vlevo po zelené trase do Vitic (2,5 km).

Po pěšině, lesní cestě sejdeme na zpevněnou cestu, po ní jdeme doprava cca 400 m na odbočku vlevo a po klikatící se cestě dolů - pozorně sledujeme značky - na okraj lesa. Před námi se otevře krásný pohled do údolí Blanice. Za Viticemi vidíme Vodňany. Po okraji louky přijdeme do Vitic. Od kapličky (z r. 1831) na návsi se dáme vlevo nahoru po asfalt. cestě (směrem, kterým jsme přišli do vsi) - až do Svinětic neznačený 2 km úsek. U stavení na kopci rovně na polní cestu, stáčející se vlevo a klesající kolem lesa a po okraji louky přímo k Zadnímu rybníku a za ním k Přednímu rybníku. Po hrázích, polní cestě, s výhledy do krajiny dojdeme do Svinětic a k žlutým turist. značkám na začátku obce. Po nich vlevo budeme pokračovat po polní cestě úvozem, na vidlici cest vlevo a po okraji louky sejdeme z kopce a odbočíme doprava na cestu pod zalesněným kopcem, kolem farmy, od které vede silnička cca 0,5 km k hlavní silnici (Vodňany - Bavorov), na ní odbočíme vlevo a hned za mostem přes Blanici znovu doleva na cestu po hrázi a k rezervaci " Záhorský rybník".

Za rybníkem je oblíbený autokemp Pražák - možnost koupání i občerstvení. Z kempu přijdeme opět k hlavní silnici a od ní hned vlevo - stále po žluté trase - na stoupající cestu lesem přes vrch Blištice (454 m).

Sejdeme na hráz rybníka, po ní přijdeme k rozcestí a zelené trase. Pokračujeme vpravo (žlutá souběžně se zelenou) ke Karáskům, nyní rekreač. zařízení Karas, na odbočku vlevo dál po cestě - a žlutých značkách - mezi náhonem a rybníkem Námětek k silnici. Po 250 m je z ní odbočka vlevo k Martincům. Po pěšině se dostaneme k Pomijům (šli jsme tudy na začátku výletu). Do Vodňan nám po žluté trase zbývají 2 km. Od Pomijů jdeme doprava po hrázi rybníků, za nimi na odbočce vlevo na cestu přes louku a po okraji k přírodní památce "Malý ústavní rybník" (0,5 km od odbočky), za ním nás již zpevněná cesta pohodlně dovede do Vodňan.

Výlet není obtížný, i když po prvních kilometrech pohodlné chůze nás čeká od Krašlovic přibližně 3 km táhlé stoupání na vrch Hrad a od východiště převýšení téměř 270 m. V další části je terén již velmi lehký a pokud Záhorský rybník již známe, můžeme si zvolit alternativu - o 6 km kratší úsek.

Cyklisté by měli počítat s tím, že na Hrad a částečně i z něho kolo povedou. Alternativa:
Z Vitic pokračovat dál po zelené trase v otevřené krajině v údolí Blanice až k rozcestníkům za Karásků. Od nich po žlutých značkách a dle výše uvedeného popisu do Vodňan.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muvodnany.cz

Typ záznamu: Cyklostezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 10:20 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm